homeStrona główna
bl

Podstawowe dane
Organizacja LWIF
Elektroniczna skrzynka podawcza
Finanse LWIF
Opłaty
Zarządzenia LWIF
Decyzje GIF
Decyzje LWIF
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Komunikaty
Informacje
Dostęp do informacji publicznej
Zamówienia publiczne
Kontrole
Redakcja
Linki
Mapa serwisu
Bezpieczne lubuskie
Dyżury aptek
Newsletter
Zezwolenia wytyczne
Weterynaria

STRONA GŁÓWNA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wizyt:
952535

 Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian
  
09-12-2016 00:00
Dokumenty

Szanowni Państwo

Umieszczone pliki są dokumentami oraz wzorami formularzy przeznaczonymi dla podmiotów składających wnioski:

 zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostepnej
     lub punktu aptecznego,

 o dokonanie zmiany na stanowisku kierownika apteki ogólnodostępnej/punktu aptecznego,

 o wydanie zaświadczenia na prowadzenie placówki obrotu pozaaptecznego

wniosek o udzielenie zezwolenia na punkt apteczny placowki_pozaapteczne.doc

 punkt_apteczny.doc

 zmiana_kierownika.doc

 zmiana_zezwolenia_apteka_ilub_punkt_apteczny.doc 
  czytany: 1438

09-12-2016 00:00
Wytyczne KPA

Postępowanie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki jest postępowaniem administracyjnym i odbywa się na zasadach, w trybie oraz w terminach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), dalej: k.p.a., ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), dalej: u.p.f. oraz w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2016.1829). Wszczęcie postępowania o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki wymaga złożenia przez przedsiębiorcę wniosku do właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Zgodnie z art. 100 ust. 3 u.p.f. zmienionym przez art. 6 pkt 13 lit. d ustawy z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U.2015.1991) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2016 r., wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ubiegający się o zezwolenie składa do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w postaci elektronicznej.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 100 u.p.f. ust. 3 u.p.f. wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej składa się w postaci elektronicznej, natomiast dokumenty do niego dołączone mogą być złożone w formie elektronicznej albo papierowej. Aby złożyć wniosek i dołączane do niego dokumenty w postaci elektronicznej niezbędne będzie posiadanie konta na platformie P2 (https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/) oraz posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP do składania podpisu elektronicznego.

Po złożeniu wniosku, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wojewódzki inspektor farmaceutyczny podejmuje następujące czynności:

1)           dokonuje formalno-prawnej oraz merytorycznej oceny złożonej dokumentacji,

2)      w przypadku gdy wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania,

3)      w przypadku gdy po przeprowadzeniu postępowania WIF stwierdza, iż wniosek spełnia warunki formalne oraz nie zachodzi żadna z przesłanek uzasadniających odmowę wydania zezwolenia, wydaje decyzję o udzieleniu zezwolenia.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 61 § 3a k.p.a. datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną jest dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej. Tak właśnie jest w przypadku postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Istotne jest, iż powyższe dotyczy żądania spełniającego wymagania z art. 63 § 2 k.p.a. tzn. podania zawierającego co najmniej wskazanie strony, od której pochodzi, jej adresu i żądania, oraz czyniącego zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. W przypadku kiedy wniosek nie spełnia tych wymagań, ww. termin należy liczyć od daty usunięcia braków formalnych, bowiem wszczęcie postępowania administracyjnego może spowodować tylko żądanie strony niedotknięte brakami formalnymi.[I] W związku z powyższym przedwczesne sa wówczas np. wnioski przedsiębiorcy o zawieszenia postępowania, ponieważ wniosek zawierający braki formalne nie powoduje skutecznie wszczęcia postępowania.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. w brzmieniu obowiązującym od dnia 7 października 2016 r.: „Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne".

W myśl art. 63 § 2 k.p.a. „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych”.


Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z art. 63 § 3a k.p.a. powinno:

1)        być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;

2)        zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;

3)        zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Jeżeli podanie, wniesione w formie dokumentu elektronicznego, nie zawiera adresu elektronicznego, wówczas zgodnie z art. 63 § 3b k.p.a. organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 391 § 1 pkt 2 k.p.a., doręczenie pism następuje na adres wskazany zgodnie z § 2, przy czym w pierwszym piśmie poucza się o warunku podania adresu elektronicznego w żądaniu doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej.

Jeżeli wnoszący tego zażąda wówczas organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania (art. 63 § 4 k.p.a.). W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny. Urzędowe poświadczenie odbioru podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z art. 63 § 5 k.p.a. zawiera informację o tym, że pisma w sprawie będą doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa wart. 391 § 1d k.p.a.

Podobnie, jak wobec tradycyjnych dokumentów, podań, ustawa wymaga spełnienia innych ewentualnych warunków formalnych, polegających na konieczności uwzględnienia określonych danych w ustalonym formacie, jeśli przewidziany jest, w świetle odrębnych od k.p.a. przepisów, wzór podania. Jeśli wzór taki nie jest wymagany, wówczas wystarczy, że podanie spełnia warunki ogólne określone dla podań w art. 63 § 2 k.p.a oraz w przepisach odrębnych - co do treści, konieczności zamieszczenia uzasadnienia, czy dostarczenia odpowiednich załączników. Zakres danych, jakie powinny być zawarte we wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i wykaz załączników, jakie do wniosku należy dołączyć, określa art. 100 ust. 1 i 2 u.p.f.

W toku postępowania należy mieć na uwadze sposób doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, określony w art. 391 k.p.a., zgodnie z którym:

„1. Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 oraz z 2015 r. poz. 1844), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

1)       złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;

2)       wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;

3)       wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

§ 1 a. Organ administracji publicznej może zwrócić się do strony lub innego uczestnika postępowania o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego w innych, określonych przez organ kategoriach spraw indywidualnych załatwianych przez ten organ.

§ 1b. Organ administracji publicznej może wystąpić o wyrażenie zgody, o której mowa w § 1 pkt 3 lub w § 1a, przesyłając to wystąpienie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny strony lub innego uczestnika postępowania. “

§ 1c. Do wystąpienia, o którym mowa w § 1b, nie stosuje się art. 46 § 3-8.

§ 1d. Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, organ administracji publicznej doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż fonna dokumentu elektronicznego"

Z kolei skuteczność doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego określa art. 46 §3 k.p.a., zgodnie z którym w przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma w sposób, o którym mowa w § 4 pkt 3.

Zaś w myśl art. 46 §4 k.p.a. „W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego organ administracji publicznej przesyła na adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające:

1)       wskazanie, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego;

2)       wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma;

3)       (4) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej, oraz informację o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru w określony sposób.

§5. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w sposób, o którym mowa w § 4 pkt 3, organ administracji publicznej po uptywie 7 dni, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma.

§6. W przypadku nieodebrania pisma doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.

§ 7. Zawiadomienia, o których mowa w § 4 i 5, mogą być automatycznie tworzone i przesyłane przez system teleinformatyczny organu administracji publicznej, a odbioru tych zawiadomień nie potwierdza się.

§8. W przypadku uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za doręczone na podstawie § 6 organ administracji publicznej umożliwia adresatowi pisma dostęp do treści pisma w formie dokumentu elektronicznego przez okres co najmniej 3 miesięcy od dnia uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za doręczone oraz do informacji o dacie uznania pisma za doręczone i datach wysłania zawiadomień, o których mowa w § 4 i 5, w swoim systemie teleinformatycznym.

§ 9. Warunki techniczne i organizacyjne doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego określają przepisy ustawy, o której mowa w§4pkt 3.

§10. Doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w § 4 pkt 3, następuje przez elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu, w sposób określony w tej ustawie.”

Decyzja administracyjna w sprawie udzielenia zezwolenia doręczana jest zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, tj. albo dostarczana za pośrednictwem poczty, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, określony w art. 391 k.p.a., albo wydawana przedsiębiorcy lub osobie uprawnionej do reprezentowana przedsiębiorcy według treści KRS bądź pełnomocnikowi na podstawie opłaconego pełnomocnictwa.[I] Por. M. Jaśkowska Małgorzata, A. Wróbel „Komentarz aktualizowany do art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego” (w:)„Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyinego”(Dz.U.00.98.1071), LEX/el. 2016 nr 509427 
  czytany: 1428

08-12-2016 00:00
ID apteki

Pozyskanie ID apteki

adres rejestru

http://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/ra/glowna.aspx?WIFApteki=21%3B3&frame=frameApteka

Film - instrukcja

https://www.youtube.com/watch?v=KzwvDaZM0VM 
  czytany: 1448

30-05-2016 00:00
Zezwolenie apteka
Wniosek elektroniczny w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że od 1 kwietnia 2016r. zgodnie ze zmianami 

art. 100 pkt 3 ustawy z dnia 6 września Prawo farmaceutyczne wprowadzonymi przez Ustawę z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. 2015 Poz. 1991 tom 1) wniosek ubiegający się o zezwolenie składa do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w postaci elektronicznej. 

Załączniki wymienione w art. 100 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne takie jak:

 tytuł prawny do pomieszczeń apteki ogólnodostępnej;

 plan i opis techniczny pomieszczeń przeznaczonych na aptekę sporządzony przez osobę uprawnioną;

 opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu zgodnie z odrębnymi przepisami;

 imię i nazwisko farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki, jego identyfikator jako pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 88 ust. 2;

 oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty kontrolowane przez wnioskodawcę w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wnioskodawca podaje oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres;

 oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty będące członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkiem jest wnioskodawca. Wnioskodawca podaje oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres

powykonawczy pomiar pomieszczeń apteki sporządzony przez osobę uprawnioną 

zgodnie z art. 100 pkt 2a ustawy Prawo farmaceutyczne, ww. dokumenty można złożyć w postaci elektronicznej lub papierowej.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że od dnia wejścia w życie zmian wprowadzonych do ustawy Prawo farmaceutyczne przez Ustawę z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. 2015 Poz. 1991 tom 1) tj. od 12 grudnia 2015r. Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nie będzie rozpatrywał wniosków, zgodnie z art. 100 pkt 3 ustawy Prawo farmaceutyczne, złożonych do urzędu w postaci papierowej i będzie wzywał podmioty o usunięcie braku formalnego poprzez złożenie wniosku w postaci elektronicznej.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwraca uwagę, że przekazany wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą bezpłatnego Profilu Zaufanego z platformy epuap.gov.pl , umożliwiającej kontakt z urzędem.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że uruchomił na portalu EPUAP usługę umożliwiającą złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (lub punktu aptecznego) w postaci elektronicznej.

Usługi uruchomione przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na platformie EPUAP znajdują się pod adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/farmacjagorzow

System EPUAP umożliwia również ręczne odszukanie urzędu poprzez wpisanie w wyszukiwarce EPUAP frazy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie – uwaga trzeba wpisać pełną nazwę.

Na portalu EPUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wielkopolskim, w usłudze Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, przygotowano dwa niezależne formularze:


1. W N I O S E K o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki wraz z załącznikami art. 100 pkt 2 ustęp 6, ustęp 7 ustawy z dnia 6 września 2001 Prawo farmaceutyczne

2. załącznik do wniosku wypełnia  i podpisuje kierownik apteki 


ad. 1 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej / punktu aptecznego zgodnie z art. 100 pkt 3 ustawy z dnia 6 września Prawo farmaceutyczne


ad. 2 oświadczenia kierownika apteki / punktu aptecznego – dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe takie jak Prawo Wykonywania Zawodu oraz Dyplom muszą być potwierdzone notarialnie i dostarczone do urzędu w postaci papierowej, dokumenty potwierdzające staż pracy mogą być kserokopiami lub zostać załączone jako skany

Instrukcja VIDEO https://youtu.be/q6YoT3vNiRY

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że w Lubuskim Wojewódzkim Urzędzie Wojewódzkim istnieje możliwość potwierdzenia Zaufanego Profilu EPUAP.

Wykaz urzędów uprawnionych do potwierdzania Zaufanego Profilu znajduje się pod adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/punkty-potwierdzenia-pz

Instrukcja zakładania Zaufanego Profilu na platformie EPUAP znajduje się pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta 

 

Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pomocą platformy egate, która znajduje się pod adresem

http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ 

  wniosekLOIA.doc

 wytyczne.doc

 wytyczne.pdf 
  czytany: 2769

Drukuj   

  

Farmacja Gorzów

tworzenie stron internetowych