homeStrona główna
bl

Podstawowe dane
Organizacja LWIF
Elektroniczna skrzynka podawcza
Finanse LWIF
Opłaty
Zarządzenia LWIF
Decyzje GIF
Decyzje LWIF
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Komunikaty
Informacje
Dostęp do informacji publicznej
Zamówienia publiczne
Kontrole
Redakcja
Linki
Mapa serwisu
Bezpieczne lubuskie
Dyżury aptek
Newsletter
Zezwolenia wytyczne
Weterynaria

STRONA GŁÓWNA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wizyt:
952537

 Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian
  
08-12-2013 00:00
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat inspektoratu

Termin załatwienia sprawy:
Baz zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198. 
  czytany: 7673

26-07-2013 00:00
ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej.
 •  wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
 • niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę w sprawach publicznych.

 

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

 

Informacje podlegające udostępnieniu:

 

 • o organach władzy publicznej, w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
 • o zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej, w tym sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
 • o polityce władz, w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych,
 • o danych publicznych (dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa),
 • o majątku publicznym.

 

Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

 

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na wniosek osoby zainteresowanej.

 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14  dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to możliwe, należy w tym powiadomić wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące

 

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

 

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację
nie musi składać wniosku pisemnego.

 

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej:

 

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna).

 

Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, a odwołanie od tej decyzji rozpoznaje się terminie 14 dni.

 

 

 

Autor: Aneta Mielcarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  wniosek.docx      wzór 
  czytany: 8428

13-05-2011 00:00
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat inspektoratu

Termin załatwienia sprawy:
Baz zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198. wniosek_31_072013.docx      wzór 
  czytany: 12449

Drukuj   

  

Farmacja Gorzów

tworzenie stron internetowych