homeStrona główna
bl

Podstawowe dane
Organizacja LWIF
Elektroniczna skrzynka podawcza
Finanse LWIF
Opłaty
Zarządzenia LWIF
Decyzje GIF
Decyzje LWIF
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Komunikaty
Informacje
Dostęp do informacji publicznej
Zamówienia publiczne
Kontrole
Redakcja
Linki
Mapa serwisu
Bezpieczne lubuskie
Dyżury aptek
Newsletter
Zezwolenia wytyczne
Weterynaria

STRONA GŁÓWNA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wizyt:
952540

 Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian
  
08-12-2016 00:00
Apteki szpitalne

W związku z poleceniem Pana Ministra utworzono dedykowaną skrzynkę mailową dla aptek szpitanych, która ma służyć do zgłaszania tzw. braków produktów leczniczych. Dla aptek szpitalnych województwa lubuskiego utworzono skrzynkę o adresie aptekaszpitalna@farmacja-gorzow.pl

Pozdrawiam
Adam Chojnacki 
  czytany: 1528

01-12-2016 00:00
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

w Gorzowie Wlkp.

 z dnia 01 grudnia 2016r.

dot. wydawania zgód dla podmiotów leczniczych na posiadanie i stosowanie pr. leczniczych zawierających śr. odurzające grupy I-N, II-N, III-N, IV-N lub subst. psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P. KOMUNIKAT_1_12_2016.pdf 
  czytany: 1605

16-02-2015 11:00
Reklama

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że w przypadku stwierdzenia dystrybucji oraz namawiania pacjentów przez pracowników apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do uczestnictwa w programie lojalnościowym lub w innej  formie reklamy, Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny będzie kierował osobę odpowiedzialną do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej odpowiedniej Izby Aptekarskiej.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne:

Art. 86. 1. Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne, o których mowa w ust. 2.

art. 88 pkt 5. Do zadań kierownika apteki należy:
1) organizacja pracy w aptece, polegająca między innymi na przyjmowaniu, wydawaniu, przechowywaniu i identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, prawidłowym sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych oraz udzielaniu informacji o lekach
Art. 94a. 1. Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.

art. 99 4a. Podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zatrudnić osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki, o której mowa w art. 88 ust. 2, dającą rękojmię należytego prowadzenia apteki.

Przypominam ponadto, że, 27 sierpnia 2014 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt II GSK 1000/13, oddalający skargę złożoną wobec wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 2463/12, którym Sąd utrzymał w mocy decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki w formie programu lojalnościowego.

Wyrok znajduje się pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C770FC7AE0

Adam Chojnacki 
  czytany: 11893

15-01-2014 00:00
KOMUNIKAT

 KOMUNIKAT


 Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wlkp., przedstawia następujące stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego w kwestii przenoszenia zezwolenia na prowadzenie apteki w przypadkach związanych z łączeniem, przekształcenia, podziałem spółek oraz w przypadkach związanych ze zbyciem apteki jako przedsiębiorstwa..
 Zezwolenie na prowadzenie apteki przechodzi na nowy podmiot w przypadku łączenia, podziału i przekształcania spółek.
 Zezwolenie natomiast nie może stanowić wkładu niepieniężnego (aportu) w celu pokrycia udziału.
 Zezwolenie nie przechodzi także na nabywcę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


                                    Lubuski Wojewódzki
                                  Inspektor Farmaceutyczny
                                    w Gorzowie Wlkp.
                                                            
                              /-/   mgr farm. Adam Chojnacki
  
  czytany: 18289

12-12-2013 00:00
Obowiązki hurtowni

Szanowni Państwo,

 

na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego został zamieszczony Komunikat nr 5/2013 w sprawie obowiązków hurtowni farmaceutycznych, wynikających z ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Link: http://www.gif.gov.pl/rep/gif/pdf-y/KO/KOGIF_2013-12-12-05.pdf


Z góry dziękuję.

Serdecznie pozdrawiam,

Adam Chojnacki komunikatGIF.pdf 
  czytany: 18634

04-12-2013 00:00
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT


 Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wlkp.,  w związku ze stanowiskiem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pani Doroty Podedwornej-Tarnowskiej podaje do wiadomości, co następuje:

1) zgoda na uruchomienie działu farmacji szpitalnej (art. 106 ust. 1 w związku z art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz.271 ze zm.)

oraz

2) zgoda na posiadanie  w celach medycznych oraz do badań klinicznych preparatów zawierających środki odurzające grup I-N, II-N i III-N lub  substancje psychotropowe grup II-P,III-P i IV-P, które zostały dopuszczone do obrotu na podstawie przepisów prawa farmaceutycznego (art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012r. poz.124))

nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy o opłacie skarbowej, jako wydawane w sprawach integralnie związanych z ochroną zdrowia obywateli.
  
  czytany: 18732

08-10-2013 00:00
Wydawanie Leków
Komunikat
Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wlkp. przypomina, że zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) produkty lecznicze są wydawane są z apteki
1)    na podstawie recepty
2)    bez recepty
3)    na podstawie zapotrzebowania uprawnionych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów
Wykluczonym jest, aby produkty lecznicze posiadające kategorię dostępności Rp. określoną w  Urzędowym Wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według stanu na dzień 31 stycznia 2013 r. były wydawane przez pracownika apteki bez wymaganej recepty lekarskiej z wyłączeniem przypadków określonych w art. 96 ust 2 Prawa Farmaceutycznego.
Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wlkp.
Adam Chojnacki

 
  czytany: 19210

01-07-2013 00:00
suplementy diety

Komunikat

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wlkp. przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) suplementy diety, wyroby medyczne i inne produkty niebędące produktami leczniczymi, a dopuszczone do sprzedaży w aptekach, mogą być sprzedawane w aptece pod warunkiem, że znajdują się na wydzielonych stoiskach.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wlkp. zwraca się z prośbą, aby kierownicy aptek sprawdzili ułożenie suplementów diety, produktów leczniczych i wyrobów medycznych na półkach swoich aptek i dostosowali się do zapisów w/w ustawy. Wykluczonym jest, aby suplementy diety i produkty lecznicze mogły być umieszczone na tych samych półkach obok siebie.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wlkp.
Adam Chojnacki 
  czytany: 20006

21-09-2012 00:00
KOMUNIKAT
KOMUNIKAT
Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję, iż po  ustaleniach w Ministerstwie Zdrowia z dnia 22.08.2012r., należy przekazywać  informacje o brakach dostępności leków do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp.
adres: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8,
email:
sekretariat@farmacja-gorzow.pl,
Tel./fax 95 - 71-15-425.
Dodatkowo informuję, iż z informacji przekazanych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wynika, że substancje cykrymina, procyklidyna, triheksyfenidyl nie wchodzą w skład produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terenie RP.
Ponadto w załączeniu przekazujemy do wiadomości oraz ewentualnego wykorzystania, zestawienia przedstawiające produkty lecznicze zawierające substancje czynne.
                          Z poważaniem
                                                                                             
Lubuski Wojewódzki
                                                                                      Inspektor Farmaceutyczny
                                                                                              w Gorzowie Wlkp.
                                                            
                                                                                    /-/   mgr farm. Adam Chojnacki


 heparyny.pdf      wykaz

 pr_lecznicze.pdf      we wskazaniu refundacyjnym

 subst_Carbamazepinum.pdf      wykaz

 Wykaz.pdf      subst. bromokryptyna 
  czytany: 22188

15-06-2012 00:00
KOMUNIKAT WIF
Komunikat WIF
            W związku ze stwierdzaniem nieprawidłowości  w aptekach ogólnodostępnych w zakresie postępowania z produktami wstrzymanymi, wycofanymi z obrotu w stosunku, do których została wydana decyzja GIF www.gif.gov.pl lub WIF www.farmacja-gorzow.pl/ zobowiązuje kierowników aptek, kierowników punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego do codziennego przeglądania witryn internetowych GIF i WIF. Z podjętej czynności zabezpieczenia przed dalszym wprowadzeniem produktów do obrotu należy sporządzić raport wg wzoru ogłoszonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. z  2008r. poz. 347 Nr 57.) § 5 ust. 3, ust. 4.
W załączeniu:
·         Oświadczenie kierownika apteki ogólnodostępnej, szpitalnej, punktu aptecznego lub placówki obrotu pozaaptecznego, które należy po podpisaniu przesłać do Wojewódzkiego Inspektoratu  Gorzowie na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego przy ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. skr. pocztowa 772.
·         Wzory protokołów postępowań zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
12 marca 2008 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania
i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2008r. poz. 347, Nr 57).

                                                                      Lubuski Wojewódzki
                                                               Inspektor Farmaceutyczny
                                                                        w Gorzowie Wlkp.
                                                       /-/   mgr farm. Adam Chojnacki pismo_WIF.pdf      oświadczenie internetowe

 zalacznik_nr_2.pdf

 zalacznik_nr_3.pdf 
  czytany: 22841

01-08-2011 00:00
KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
Główny Inspektorat Farmaceutyczny w załączeniu przekazuje do wiadomości informacje o czasowym lub stałym wstrzymaniu w obrocie oraz wznowieniu obrotu produktami leczniczymi jakie wpłynęły do GIF z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 CAELYX_01_09_2011.pdf      Doxorubicin hydrochloride

 URPL_25_07_2011.pdf

 URPL_27_07_2011.pdf

 URPL_30_08_2011.pdf 
  czytany: 24493

19-05-2010 00:00
KOMUNIKAT NR 1 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

Główny Inspektor Farmaceutyczny pismem znak: GIF-P-L-024/28-2/PB/10 z dnia 18 maja 2010r. przesłał Komunikat Nr 1 Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie obowiązku przechowywania produktów leczniczych termolabilnych w warunkach zgodnych z wymaganiami określonymi przez wytwórcę lub podmiot odpowiedzialny.
W załączeniu Komunikat Nr 1 Głównego Inspektora Farmaceutycznego - plik do pobrania. KOMUNIKAT.pdf      Komunikat Nr 1 GIF 
  czytany: 26940

07-07-2008 08:00
Komunikat w związku ze złożeniem wniosku o zatwierdzenie zakładu oraz o dokonanie wpisu do rejestru zakładów w zakresie obrotu środkami spożywczymi

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w związku z wezwaniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jednej z aptek z terenu województwa Zachodnio-Pomorskiego, do złożenia „wniosku o zatwierdzenie zakładu oraz o dokonanie wpisu do rejestru zakładów w zakresie obrotu środkami spożywczymi”, zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego o przedstawienie stanowiska w tym zakresie. W swojej odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny wskazał iż apteki, punkty apteczne oraz hurtownie farmaceutyczne, które prowadzą obrót suplementami diety, w świetle przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia są zobowiązane do składania wniosków o rejestrację i zatwierdzenie, gdyż prowadza one obrót żywnością. Wskazano również, iż obowiązek ten wynika z art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. 
  czytany: 31381

30-06-2008 08:00
KOMUNIKAT

W związku z otrzymanym pismem Głównego Inspektora Farmaceutycznego znak:GIF-N-740/75/MW/2008 z dnia 24.06.2008r. dotyczącym kategorii dostępności produktu leczniczego Tussipect® wytwarzanego przez Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A., uprzejmie informuję,  iż  Tussipect®    -   tabletki drażowane – pozwolenie nr R/0734 z dnia 06-05-2005 zmienia kategorię dostępności od lipca 2008r.
z: wydawany bez recepty
na: wydawany na receptę
zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia nr ZD/4850/07 z dnia 28-12-2007 
  czytany: 31397

26-03-2008 08:00
KOMUNIKAT w związku z zaprzestaniem produkcji produktu leczniczego Bebilon Amino

W związku z zaprzestaniem produkcji Bebilon Amino Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z konsultantem krajowym z dziedziny Pediatrii dr hab. n. med Anną Dobrzańską informuje, że zapewniony jest równoważny produkt leczniczy.

Szczegółowych informacji udziela Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia pod numerami telefonów (022) 634-94-42 lub (022) 634-94-19 lub konsultantanci wojewódzcy z dziedziny pediatrii:


woj. lubuskie
prof. dr hab.n. med. Marian Krawczyński,
Szpital Kliniczny,
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań,
tel. (061) 849-14-32
 
  czytany: 31453

Drukuj   

  

Farmacja Gorzów

tworzenie stron internetowych